چاپ

درباره ما

امروزه از یکسو با توجه به دشواری های تامین قطعات یدکی و هزینه های سرسام آور مربوط به انجام تعمیرات و از سوی دیگر با توجه به رقابت روز افزون در عرصه تولید و ضرورت تولید پایدار به منظور حفظ سهم بازار ، نگهداری و تعمیرات به منظور صیانت از مجموعه دارایی های فیزیکی از مهم ترین منابع صرفه جویی وکاهش هزینه ها به شمار می رود. 

امروزه نگهداری و تعمیرات مدرن با گذر از تفکرات سنتی مجموعه گسترده و یکپارچه ای از خرابی ها و توقفات ناخواسته از یک سو با تحمیل توقف تولید و از سویی دیگر با تحمیل هزینه های مختلف مرتبط با خرابی بوجود آمده منجر به وارد آمدن خسارت و زیان به واحد های صنعتی می گردند. این مسئله در مواردی که تامین قطعات و انجام تعمیرات مربوطه به علت تحریم ها براحتی امکان پذیر نیست اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو شرکت اندیشه پردازان سپهر آپادانا با رویکردی پیش گیرانه و پیش بینانه در راستای صیانت از دارایی های فیزیکی صنایع آماده ارائه خدمات مشاوره ای و فنی به کارخانجات و واحد های صنعتی می باشد.

    • مدیر عامل و سرپرست دپارتمان برنامه ریزی و مدیریت نگهداری و تعمیرات:

مهندس حسین غلامزاده ثانی | مشاهده رزومه

    • نائب رئیس و سرپرست دپارتمان پایش وضعیت:

مهندس علیرضا رضائی | مشاهده رزومه

    • سرپرست دپارتمان طراحی و ساخت:

مهندس حامد کریمی | مشاهده رزومه

    • سرپرست دپارتمان مدیریت کیفیت و برنامه ریزی تولید:

سرکار خانم مهندس هما باقریان | مشاهده رزومه

    • سرپرست دپارتمان آموزش:

سرکار خانم مهندس عادله نجاتیان | مشاهده رزومه